Slider
Politika sistemov vodenja skupine Maksim

Vizija

Želimo biti najboljša izbira pri kupcih, kar bomo dosegli z nenehnim izboljševanjem proizvodnih procesov, zanesljivostjo dobav, obvladovanjem stroškov, dvigovanjem strokovne ravni sodelavcev, odpravljanjem neugodnih vplivov na okolje, učinkovito rabo energije ter izboljševanjem zdravstvenih, varnostnih in delovnih razmer. Z nenehnim prizadevanjem za izboljšanje znanja zaposlenih, kot tudi za tehnološki napredek in inovativnost, želimo da je naš razvoj trajen, v skladu s poslovanjem, z našimi potrebami in ne ogroža potreb prihodnjih generacij. Želimo postati vodilni na področju socialno odgovorne poslovne prakse in partner spodbude in zgleda v korist celotne družbe. Želimo postati najbolj zaželen delodajalec svojim sedanjim in prihodnjim zaposlenim.

Poslanstvo

Navdušiti kupce z našimi izdelki in storitvami na način, ki bo lastnikom omogočil doseganje zastavljenih ciljev, zaposlenim pa nudil dolgoročno socialno varnost, z možnostjo uresničevanja njihovih osebnih, ekonomskih in socialnih ciljev.

Strategija

Izpolnjevanje zahtev kupcev in lastnikov dosegamo z motiviranimi, kompetentnimi in zadovoljnimi zaposlenimi, ki izkazujejo visoko pripadnost podjetju.

Kakovost poslovanja, varovanja okolja, učinkovita raba energije in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu načrtujemo, izvajamo in preverjamo na vseh področjih dela. Zavzemamo se za izboljšanje kakovosti življenja naših zaposlenih, njihovih družinskih članov in lokalnih skupnosti v katerih delujemo.

Procesi so vzpostavljeni skladno z zahtevami standardov za sisteme vodenja kakovosti po SIST ISO 9001, ravnanja z okoljem po SIST EN ISO 14001, upravljanja z energijo SIST ISO 50001 in vodenja varnosti in zdravja pri delu po ISO 45001 ter zagotavljajo stalno izboljševanje:

 • kakovosti proizvodov in procesov (povečevanje funkcionalnosti izdelkov in zmanjševanje stroškov)
 • odnosov z dobavitelji in odjemalci in drugimi zainteresiranimi stranmi
 • vplivov na okolje z zmanjševanjem emisij HOS, nastajanjem odpadkov ter porabe energentov
 • pogojev delovanja z investicijskim vlaganjem v objekte in opremo
 • obveščanja, izobraževanja ter komuniciranja in sodelovanja z zaposlenimi ter predstavniki delavcev,
 • zavedanja za tveganja, ki bi lahko povzročila neskladne izdelke, vplive na okolje, neučinkovito rabo energije in poškodbe pri delu ter ogrozila informacijsko varnost
 • zaščite sodelavcev, pogodbenikov in obiskovalcev pred poškodbami in okvarami zdravja
 • razvoja in izvajanja sistemov vodenja z vključevanjem sodelavcev
 • vodenja VIZD in učinka
 • promocije zdravja na delovnem mestu
 • energetske učinkovitosti in zagotavljanja informacij ter potrebnih virov za doseganje energetskih ciljev,
 • razvoja izdelkov in storitev v skladu s potrebami in pričakovanji zainteresiranih strank,
 • razvoja integriranega sistema upravljanja ob upoštevanju tveganj in priložnosti.

Cilji podjetja

Realizirati cilje, zastavljene v letnih in dolgoročnih poslovnih načrtih z uravnoteženo in vseskozi obvladovano rastjo podjetij v skupini MAKSIM.

V družbenih okoljih, v katerih se nahajajo podjetja v skupini MAKSIM, postati pomemben nosilec razvoja.

Vzdrževati, pregledovati in nenehno izboljševati sisteme vodenja v skladu z ustreznimi mednarodno priznanimi standardi.

Izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev, na katere je organizacija pristala, povezanih s prepoznanimi okoljskimi vidiki, energetsko učinkovitostjo ter varnostjo in zdravjem pri delu.

Vzpodbujati dobavitelje in odjemalce, da nenehno izboljšujejo izvajanje zahtev kakovosti, okolja, energetske učinkovitosti in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Spoštovanje vsebine dokumenta je obveza vseh zaposlenih v skupini Maksim.

Marec 2021                                                                                                         Direktor: Simon Bastl