Slider
SKRB ZA OKOLJE

Kako se zavzemamo za čisto okolje?

Pomen okolja

Okoljska politika skupine Maksim temelji na prepričanju, da sta gospodarska rast podjetja in poslovna uspešnost nedeljivo povezani z družbenim napredkom okolja v katerem deluje.

Visoki okoljski standardi

Podjetja v skupini Maksim se zavedamo teh izzivov, zato si tudi s postavljanjem visokih okoljskih standardov in s spodbujanjem novih načinov dela in čistejših tehnologij želimo povečati konkurenčnost in inovativnost svojega delovanja ter ustvariti zdravo podlago za nova delovna mesta.

Preventivni ukrepi

Temeljno načelo okoljske politike podjetja v skupini Maksim je, da je bolje preprečevati onesnaževanje pri viru, kakor izvajati čiščenje in se nato ukvarjati z njegovimi posledicami. Vsekakor so preventivni ukrepi pravo orodje, da ohranjamo kontinuiteto delovanja podjetja.

Iniciativa

Podjetja v skupini Maksim spadamo v krog podjetij, ki že s svojim proizvodnim programom skrbimo za varovanje okolja (izdelki za transport in skladiščenje različnih nevarnih snovi, ter vroče pocinkanje kot najustreznejša protikorozijska zaščita, ki podaljša uporabnost materiala, ter s tem skrbi za ohranjanje naravnih resursov).

Odgovornost

Kot odgovorno podjetje se zavedamo, da s svojo dejavnostjo povzročamo vplive na okolje, zato te vplive redno prepoznavamo, spremljamo, vrednotimo, analiziramo in izvajamo ukrepe za izboljševanje.

Izobraževanje zaposlenih

V podjetjih namenjamo precej pozornosti usposabljanju zaposlenih na različnih področjih in nivojih. Na tak način dvigujemo stopnjo zavedanja za varovanje okolja pri zaposlenih, da se bodo do okolja vedli odgovorno tako v podjetju, kakor tudi izven podjetja.

Upoštevanje zakonskih predpisov

Podjetje Pocinkovalnica, d.o.o. je IPPC zavezanec, saj izvaja dejavnost, ki lahko povzroči obremenitev okolja večjega obsega. Takšna podjetja morajo pri svojem delovanju upoštevati zelo stroga okoljska merila in imeti za delovanje pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Podjetje ga je pridobilo že leta 2007 in v celoti izpolnjuje vse okoljske zahteve dovoljenja.

V podjetju Container, d.o.o smo v preteklih letih vložili največ truda v zmanjševanje emisij hlapnih organskih snovi v zrak. Z uvedbo novih tehnologij barvanja in novih sistemov zaščite, smo uspeli znižati emisije hlapnih organskih snovi pod zakonsko zahtevane vrednosti.

Naša podjetja pri svojem delovanju ne prekoračujejo zakonsko predpisanih mejnih vrednosti emisij v okolje. Z različnimi programi in cilji, ki si jih zastavljamo vsako leto, pa želimo naš vpliv na okolje še zmanjševati.