Slider
Projekti

MFE MAKSIM 2 – gradnja nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Sofinanciranje projekta iz Kohezijskega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”.

Upravičenec:

MAKSIM d.o.o.,
Bežigrajska cesta 6, 3000 Celje

Posredniško telo:

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije.

Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje celotne operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,9544.

Glavna cilja operacije:

  • povečanje deleža uporabe obnovljivih virov energije,
  • zmanjšanje emisij CO2.

Povezava na spletno stran EU skladi:
http://www.eu-skladi.si/